Покана за „Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на „облачна инфраструктура“ по ОПИК


Във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0042-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, публикувам:

Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана” с предмет: 

„Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на „облачна инфраструктура“


по следните обособени позиции:  

Обособена позиция 1: 

  • Оперативна памет за облачна конфигурация (1TB) 
  • Дисков масив (2 бр.) 
  • Резервиран дисков масив за облачна конфигурация (1 бр.) 
  • Комутаторна система за управление на дискови масиви (2 бр.) 
  • Сървърна конфигурация (2 бр.)

Обособена позиция 2:

  • Софтуер за архивиране на виртуални машини (16 процесорни лиценза)
  • Виртуализиращ софтуер (16 процесорни лиценза)
  • Софтуер за управление на виртуализация (1 лиценз)

 
Свалете документацията тук >>>