Какво е Business Intelligence (BI)?

Business Intelligence (BI) е специализиран софтуерен инструмент, който позволява трансформирането на неструктурирани данни в детайлни справки и анализи.  BI обработва огромни обеми информация, за да подпомогне откриването, идентифицирането и използването на всяка нова бизнес възможност. Приложението позволява създаването на цялостна бизнес стратегия, което гарантира значително конкурентно предимство и дългосрочна стабилност на пазара.

Вижте какво предстои!

Business Intelligence е повече от аналитичен софтуер. Компаниите използват BI системите, за да подобрят вземането на решения, редуцират разходите или за да идентифицират неефективните бизнес процеси, които се нуждаят от реинженеринг. BI превръща данните в реални действия по събиране, анализ, проследяване и прогнозиране на нови бизнес активности, редуциране на риска и подобряване на цялостния контрол върху случващото се в компанията.

Точната информация, в точното време в ръцете на точния човек.

С модерните BI инструменти, служителите могат сами да събират, обработват и анализират ключови бизнес данни, за да вземат навременни и обосновани решения. Приложението предоставя ролево-базиран интерфейс , създаден за конкретна бизнес функция. Служителят получава в детайли информацията, необходима за извършване на определена бизнес операция. BI дава нужната информация в ръцете на хората.

Intelligent Systems предлага системи за бизнес анализи разработени от Microsoft и Qlik.