Chat with us, powered by LiveChat

Интелиджънт Системс България ЕООД подписа договор за финансиране на проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

юни 09, 2018

eu projecteu projecteu projecteu project

На 25.05.2018 г. Интелиджънт Системс България ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0112-C01 за реализиране на проект „Единна технологична и функционална платформа за управление на данните и процесите в средни и големи спедиторски компании, базирана на хибриден облачен модел интегриращ Microsoft Azure облачни услуги Microsoft Dynamics, Power BI, Cortana Intelligence и Google Amazon Web Services“, по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

eu projectПроектът се изпълнява в партньорство със „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ (СНИРД) към „София Тех Парк“ АД и е с обща продължителност 24 месеца

Одобреният бюджет на проекта възлиза общо на 1 076 939.66 лева, от които 749 284.68 лева са безвъзмездно финансиране от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (636 891.97 лв. европейско и 112 392.71 лв. национално съфинансиране) и 327 654.98 лева съфинансиране от страна на бенефициента и партньора.

По проекта се подкрепя разработването на нова единна технологична и функционална платформа за управление на данните и процесите в средни и големи спедиторски и логистични компании, базирана на хибриден облачен модел като аутсорсинг услуга по управление на бизнес процесите чрез използването на „Cloud Technologies“, “Business Intelligence”, “Artificial Intelligence” и др. В резултат на изпълнението на проекта Интелиджънт Системс ще разработи за пазарите на България и Турция, Полша, ОАЕ, EС и САЩ, иновация, значително подобрена спрямо световните най-близки аналози, които представляват ERP системи за спедиция и логистика, тъй като на световния пазар не съществуват единни технологични и функционални платформи за тези сектори. Иновативнията попада в обхвата на 3 приоритетни направления на тематичната област „ИКТ и информатика“ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация

Основните групи дейности, които ще бъдат реализирани по проекта са:

  1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработване на единната технологична и функционална платформа за сектор логистика и спедиция
  2. Създаване и тестване на прототип, свързан с разработването на софтуерна платформа за сектор логистика и спедиция, която да бъде предоставяна като услуга в облака.

В резултат на изпълнението на проекта Интелиджънт Системс България ЕООД ще постигне:

  1. Иновативно комбиниране на множество доказани облачни инфраструктури и технологии и ERP система в типично нов хибриден тип решение (hybrid cloud deployment model) за управление на данните и процесите в сектора на спедиторската, логистичната и превозната дейност;
  2. Добавяне на голяма „стойност“ в резултат на ползване на модерни технологии: AI (Artificial Intelligence), Deep Learning, Voice Recognition, Blockchain, GIS (Geographic Information System), Chat-Bot, Mobile devices;
  3. Нова възможност за ползване на специализирана ИКТ-базирана платформа като иновативна услуга, достъпна отвсякъде и по всяко време през интернет, включително през таблет и мобилни устройства, базирани на Android, Apple iOS или Windows OS;
  4. Използване на blockchain регистър базиран на Hyperledger и Etherium за поддържане на споделен “публичен“ регистър на доставките и автоматизирано участие на трети страни в процеса по мониторинг, разплащане и доказване на доставките чрез ползване на smart contracts.

Сподели

Новини и известия по имейл