Интелиджънт Системс България ЕООД подписа договор за финансиране на проект по „Технологична модернизация в предприятието“

май 02, 2023

„ИНТЕЛИДЖЪНТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е краен получател по проект № BG-RRP-3.004-0183-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, който се изпълнява по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) към Националния план за възстановяване и устойчивост – с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU.

Общата стойност на проекта е 459 791.00 лв., от които безвъзмездно финансиране: 229 895.50 лв. европейско финансиране чрез инструмента NextGenerationEU. Проектът е с обща продължителност 12 месеца, датата на стартиране на проекта е: 02.05.2023 г.

В подкрепа на основната икономическа дейност под КИД 62.02 „Консултантска дейност по информационни технологии“, в частност внедряване на ERP, CRM и BI софтуерни решения за управление на бизнеса, по проекта ще бъдат придобити: Лаптоп – вид 1 (5 броя);           Лаптоп – вид 2 (4 броя); Лаптоп – вид 3 (29 броя); Лаптоп – вид 4 (28 броя); Лаптоп – вид 5 (27 броя); Таблет – вид 1 (4 броя) и Таблет – вид 2 (2 броя).

Целите на процедурата, относими към повишаване ефективността на производствените процеси, по-висока производителност, намаляване производствените разходи, оптимизация на производствената верига, създаване на условия за растеж и развитие на предприятието чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на капацитета, без нанасяне значителни вреди на околната среда, ще се постигнат посредством инвестицията по проекта. Инвестицията по процедурата е напълно съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.

“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз –

NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от

„ИНТЕЛИДЖЪНТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ към МИР.“