Chat with us, powered by LiveChat

Покана за „Възлагане на външни услуги, необходими за разработване на продуктовата иновация“ по ОПИК

ноември 13, 2018

Във връзка с реализацията на проект „Единна технологична и функционална платформа за управление на данните и процесите в средни и големи спедиторски компании, базирана на хибриден облачен модел интегриращ Microsoft Azure облачни услуги Microsoft Dynamics, Power BI, Cortana Intelligence и Google Amazon Web Services“, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.005-0112-C01 от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, „Интелиджънт Системс България” ЕООД обявява публична покана с предмет:

„Възлагане на външни услуги, необходими за разработване на продуктовата иновация – Единна технологична и функционална платформа за сектор логистика и спедиция, предлагана като услуга в облака“, с обособени позиции:

Обособена позиция 1:

Наем на хардуерно оборудване /ДМА/, необходимо за създаване и тестване на прототип на иновацията;

Обособена позиция 2:

Консултантски услуги от спедиторска фирма;

Обособена позиция 3:

Консултантски услуги от ГИС разработчик за разработване на алгоритми и картографиране на маршрутизация.

Свалете документацията тук>>>

Сподели

Новини и известия по имейл