Покана за „Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на „облачна инфраструктура“ по ОПИК

юли 10, 2017

Във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0042-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, публикувам:

Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана” с предмет:

„Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на „облачна инфраструктура“

по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1:

  • Оперативна памет за облачна конфигурация (1TB)
  • Дисков масив (2 бр.)
  • Резервиран дисков масив за облачна конфигурация (1 бр.)
  • Комутаторна система за управление на дискови масиви (2 бр.)
  • Сървърна конфигурация (2 бр.)

Обособена позиция 2:

  • Софтуер за архивиране на виртуални машини (16 процесорни лиценза)
  • Виртуализиращ софтуер (16 процесорни лиценза)
  • Софтуер за управление на виртуализация (1 лиценз)

Свалете документацията тук >>>

Сподели