Информация относно реда и условията за подаване на сигнали до Интелиджънт Системс България ЕООД чрез канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения (по смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения).

Кои лица могат да подават сигнали?
Сигнализиращо лице е физическо лице, което подава сигнал с информация за нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз, станала му известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните му задължения или в друг работен контекст, като:

 • работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 • лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 • доброволец или стажант;
 • съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
 • лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
 • кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
 • работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала.

За какви нарушения могат да се подават сигнали?
Сигнали могат да се подават с информация за:

1.нарушения на българското законодателство или на посочени в приложението към закона актове на Европейския съюз в областта на:
обществените поръчки;

 • обществените поръчки;
 • финансовите услуги, продукти и пазари;
 • предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • безопасността и съответствието на продуктите;
 • безопасността на транспорта;
 • опазването на околната среда;
 • радиационната защита и ядрената безопасност;
 • безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 • общественото здраве;
 • защитата на потребителите;
 • защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • сигурността на мрежите и информационните системи;

2.нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз;

3.нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

4.нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

5.извършено престъпление от общ характер;

6.нарушения на българското законодателство в областта на:

 • правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 • трудовото законодателство;
 • законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Как се подават сигнали?

Сигнали могат да се подават писмено, включително чрез електронна поща, или устно.

Писмен сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляр по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), който съдържа най-малко следните данни:

 • трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
 • имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 • конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 • дата на подаване на сигнала;
 • подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя. Образецът на формуляр е наличен на сайта на КЗЛД (https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282), а при поискване може да се предостави и от Служител, отговарящ за разглеждането на сигнали. Писмени сигнали се подават на общ e-mail за подаване на сигнали [email protected] или писмено на адрес гр. София, бул. Ал. Малинов 51, вх. 2, ет. 9, до Служител, отговарящ за разглеждането на сигнали. Устно подаване на сигнал може да се осъществи по телефон: +359 885 342 263, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща, в уговорен между страните подходящ срок. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр, по образеца на КЗЛД, от Служител, отговарящ за разглеждането на сигнали и се предлага на подаващия сигнала да го подпише.

Към всеки сигнал могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Разглеждане на сигнали Сигналите се получават и разглеждат от определени от Интелиджънт Системс България ЕООД Служители, отговарящи за разглеждането на сигнали, в сроковете и при спазване на изискванията, предвидени в закона. Не се разглеждат анонимни сигнали и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. Ако сигналът не отговаря на законовите изисквания, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице. Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на закона и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване. Сигнализиращото лице носи отговорност и при съзнателно подаване на сигнал с невярна информация. Интелиджънт Системс България ЕООД съобщава на сигнализиращото лице и на засегнатото лице окончателния резултат от проверката, при спазването на законовото задължение за тяхната защита.