Chat with us, powered by LiveChat

За компанията

B.Braun е един от водещите световни доставчици на медицински изделия, консумативи и специализирани услуги в сектора на здравеопазването. Компанията има представителства в повече от 50 страни, в които работят над 38 000 служители. Българският клон на B.Braun е един от лидерите на местния пазар за медицински изделия. С течение на времето ръководството осъзнава, че софтуерните програми, с които работи, не могат да посрещнат нарастващите нужди на бързоразвиващата се компания и започва да търси нов начин за оптимизиране на бизнес процесите. Вече четири години Б.Браун България успешно управлява бизнеса си със системата Microsoft Dynamics NAV, внедрена и поддържана от Intelligent Systems. Благодарение на натрупания опит и експертиза в бранша, Intelligent Systems Bulgaria реализира внедрявания в румънските и в хърватските представителства на B.Braun.

Ситуацията в България

Регистриранa преди малко повече от 4 години в гр. София, днес Б.Браун България ЕООД е една от водещите фирми в здравния сектор у нас. Компанията предлага изключително широка гама висококачествени медицински продукти за анестезиология, интензивна медицина, кардиология, екстракорпорално кръвно лечение и хирургия, както и специализирани услуги, предназначени за болници, общопрактикуващи лекари и сектора за домашно лечение. Понастоящем в Б.Браун България ЕООД работят повече от 30 души.

Решението

В края на 2006 г. Б.Браун България взема решение да инвестира в ЕRP системата на Microsoft  – Microsoft Dynamics NAV (позната още като NAVISION), която разполага със стандартен набор от функционалности за управление на дейността в компанията. За ERP интегратор е избрана Intelligent Systems Bulgaria – златен партньор на Microsoft за решенията Microsoft Dynamics.

За няколко седмици са внедрени модулите управление на финанси и счетоводство, продажби и вземания, доставки и задължения, склад и сервиз. Екипът на Intelligent Systems Bulgaria разработва функционалности, свързани с управлението на склада чрез мобилни устройства, интегрирани с Microsoft Dynamics NAV.

Ползи

След внедряването на Microsoft Dynamics NAV, Б.Браун България разполага с:

 • Стандартизирани ефективни бизнес процеси
 • Оптимизация на доставките и складовите наличности
 • Улеснено проследяване на артикули по партидни и серийни номера
 • Детайлно проследяване на срока на годност и гаранционния срок на медикаментите
 • Оптимизирана и улеснена работа на служителите в склада
 • Гъвкавост при извличане на данните
 • Лесен обмен на данни и документи между Microsoft Dynamics NAV и други софтуерни продукти
 • Подобрена комуникация между отделите
 • Разнообразни стандартни и специфични справки и анализи

Ситуацията в Румъния

Румънските представителства на B.Braun, подобно на Б. Браун България, също се развиват изключително успешно. През 2009 г. в страната е построен нов логистичен център, който да посрещне нарастналите нужди на пазара в региона. Усложнените процеси, протичащи при управлението на покупки и продажби в новопостроения център се оказват и едни от основните причини ръководството да започне проучване за възможностите за внедряване на интегрирана система за цялостно управление на бизнес процесите.

Компаниите от B. Braun Румъния се спират на системата Microsoft Dynamics NAV. След срещи с представители на местни и чуждестранни Microsoft Dynamics партньори, румънските компании избират Intelligent Systems Bulgaria по препоръка на колегите си от българското представителство на фирмата.

Решението

През май 2009 година, B.Braun Medical и S.C. B.Braun Avitum започват внедряване на системата Microsoft Dynamics NAV.

Първоначално е осъществено преминаване към по-нова версия на системата и обучение на потребителите за работа с новите й функционалности. След това стартира внедряване на модул за управление на складовото стопанство. Определяйки нужната структура и оптималния процес на обработка на документи в склада, е извършена модификация на стандартната функционалност на системата.

За управлението на складовото стопанство, Intelligent Systems Bulgaria разработва нови функционалности, които спомагат за ефективната организация на артикулите и администрирането на маршрути в едно направление и проследяване на клиентската поръчка от нейното регистриране до изпълнението й. Разработен e допълнителен модул, позволяващ групирането на клиентски поръчки в различни превозни средства и указване на конкретен шофьор, който да извърши доставката. Целият процес по заскладяване и изписване на стоки е оптимизиран по начин, изискващ минимален брой операции от страна на складовите служители.

След успешното внедряване на модул Склад и доработките към него, започва реализиране на интеграцията на мобилни устройства с Microsoft Dynamics NAV. Разработени са функционалности, които контролират процесите по:

 •  Получаване, заприхождаване и изписване на стока, групиране в заявки за изписване
 • Трансфер между складови клетки
 • Оптимизация на маршрут при събиране на стока, в зависимост от използваните машини
 • Последващ контрол след групиране на стоката по клиентски поръчки и преди момента на предаване на клиента
 • Регистрация на върнати фактури с подпис на клиента
 • Функционалност за проверка на физическата наличност в целия склад

След успешното внедряване на Microsoft Dynamics NAV и направените доработки в B.Braun Medical и S.C. B.Braun Avitum, Intelligent Systems Bulgaria разработва и внедрява функционалност за администриране центровете за диализа, специално за компанията S.C. Avitum. Тя позволява поддържането на пациентска карта с пълна история за проведените процедури и специфични медицински параметри. Картата съхранява данни за използваните медикаменти и консумативи по време на всяка процедура. Разработена е и допълнителна функционалност за попълване на протоколи за извършените процедури, които автоматично изписват използваните консумативи от склада. Модифицирана е и стандартната функционалност за планиране на складовите наличности според изискванията на центровете за диализа.

Ползи

Наред с посочените ползи, при управлението на покупки, продажби, финанси и счетоводство, в румънските представителства на B.Braun се открояват и някои специфични подобрения, сред които изграждане и ефективно администриране на един от най-големите логистични центрове за Източна Европа, оптимизиране на вътрешните складови процеси и интеграция с мобилни устройства. Благодарение на направените доработки, компаниите разполагат с ефективно планиране на ресурсите, подходящи инструменти за мониторинг и специфични отчети. След внедряването работният процес е по-организиран и ефективен и са редуцирани редица оперативни разходи.

Ситуацията в Хърватска

През 2009 г. хърватската компания на B.Braun – B.Braun Adria също е в процес на проучване на възможносите за имплементиране на ERP система и внедрител. По препоръка на румънските и българските клонове, фирмата решава да организира среща с екип на Intelligent Systems. През октомври 2009 г. Intelligent Systems започва внедряване на Microsoft Dynamics NAV в B.Braun Adria.

„На база натрупания опит от внедряването на Microsoft Dynamics NAV в Б.Браун България и B. Braun Румъния и познанията ни за спецификите в бранша, разработихме специално глобално решение, което да се използва при бъдещи внедрявания в други европейски страни, с възможност за локализиране на функционалността според изискванията на местното законодателство. Основната ни цел при разработването му бе процесът по имплементация да протича по-ефективно, спестявайки време и разходи за клиента. Специалното решение е съобразено с изискванията на компанията майка към счетоводната отчетност и съдържа допълнителна функционалност за формата за генериране на справки.“ Елена Лалева, Управител
Intelligent Systems

Решението

Следвайки установената методология на внедряване в българските и румънски клонове, в хърватската компания е проведено първоначално обучение на потребителите, след което са направени анализ на местните изисквания и миграция на данни от предишната софтуерна система. Внедряването в B.Braun Adria е извършено според вече разработеното глобално решение.

За период от два месеца са внедрени модулите счетоводство и финанси, доставки и задължения, продажби и вземания, склад и сервиз. Сред специфичните функционалности, разработени с цел да отговарят на изискванията на местното законодателство, е модификацията на функционалността за ДДС.

Ползи

Ползите от внедряването на Microsoft Dynamics NAV, в B.Braun Adria са свързани с оптимизиране на отчетността, проследяваща ефективността на търговците, изготвянето на специфични справки към компанията майка, както и подобрен контрол върху всички бизнес процеси.

Вече четири години Б.Браун България развива своя бизнес успешно с помощта на Microsoft Dynamics NAV. Благодарение на опита и познанията на специалистите на Intelligent Systems, системата е доразвита и модифицирана така, че да отговаря най-точно на нашите бизнес нужди и е достатъчно гъвкава, за да посреща промените в бизнес средата.

Даниела Гидикова

Даниела Гидикова

Финансов мениджър, Б. Браун България

ESRI увеличава продуктивността с Microsoft Dynamics CRM
Следващо Case study

ESRI увеличава продуктивността с Microsoft Dynamics CRM