За компанията

МАРКАН ООД притежава седем дъщерни дружества, обхващащи различни аспекти от строителната дейност. Сред тях са: проучване и проектиране,  поддръжка на електро и ВиК инсталации, изграждане и поддръжка на ОВиК инсталации, интериорно проектиране, и много други. Чрез структурата си и разнообразното си портфолио, МАРКАН ООД предоставя на своите клиенти пълен набор от услуги, които гарантират координираното изпълнение на проектите и ефективния строителен надзор.

Ситуацията

От създаването си до днес, МАРКАН ООД е установила и води активна комуникация с множество подизпълнители и доставчици. Това налага поддържането и следенето на голям брой договори, всеки от които със специфични условия и клаузи. Използването на разнообразни неинтегрирани софтуерни системи в различните звена на дружеството (от Снабдяване до Счетоводство), както и отделните типове бази данни, правят трудно следенето на изпълнението на договорите. Този процес заема голям времеви и човешки ресурс, и е предпоставка за допускане на грешки и неточности при разплащане по задължения.

Друг основен проблем за мениджмънта и оперативния персонал на компанията е управлението на складовото стопанство. Тук се включват както наличните материали в централния склад, така и тези по строителните обекти. Проследяването на движението им между локациите също е затруднено, поради липсата на връзка между отделните бази данни и сложността за работа с интерфейса на използваните системи.

Основно предизвикателство пред МАРКАН ООД е и времето, необходимо на отделите да изготвят и предоставят точни и изчерпателни справки по ключовите за компанията бизнес показатели. Средно две седмици, служители от различни звена са изцяло ангажирани със събиране на данни от най-разнородни източници (от използвания счетоводен софтуер, до електронни таблици и дори хартиени носители), за да могат да осигурят на мениджмънта необходимите отчети.

Решението

Сблъсквайки се ежедневно с всички тези трудности, ръководството на МАРКАН ООД осъзнава, че за да се развива компанията успешно, проблемите трябва да бъдат бързо и ефективно преодоляни. Така започва активното проучване на пазара на бизнес софтуер у нас. След задълбочен анализ на предлаганите продукти, както и възможни доставчици, компанията избира системата за управление на бизнеса от висок клас Microsoft Dynamics 365, а за изпълнител на проекта се спира на Intelligent Systems. Причините – избраните софтуер и внедрител най-точно покриват посочените от клиента нужди.

Процесът по имплементиране на Microsoft Dynamics 365 предвижда в МАРКАН ООД да бъдат интегрирани модулите Управление на финанси и счетоводство, Управление на веригата за доставки, Управление на склад, Управление на проекти, Управление на взаимоотношенията с контакти и клиенти, и Управление на продажби.

Предизвикателството при това внедряване идва не от сложността и спецификите на необходимите ИТ настройки, а от факта, че проектът в МАРКАН ООД е първият за България, който предвижда система от платформата Microsoft Dynamics да се ползва като облачна услуга (IaaS/SaaS). Така, клиентът вместо да инвестира в създаването на собствена високо защитена хардуерна среда, взема под наем изградена специално за целта такава. Освен виртуален SQL сървър, на който разполага интегрираното решение за управление на бизнеса и базата данни, ръководството на строителната фирма наема и самото приложение. По този начин, компанията ползва функционалностите на системата Microsoft Dynamics 365 посредством гъвкавия SPLA /Service Provider License Agreement/ модел на лицензиране, при който клиентът плаща само това, което използва. Тъй като към този момент, това е пилотен проект за България, най-голям интерес буди времето, което ще отнеме внедряването.

Отговорът идва няколко месеца по-късно, когато в МАРКАН ООД започва да функционира Microsoft Dynamics 365 с успешно мигрирани към нея данни от използваната преди това счетоводна система.

Проектът включва още няколко услуги, чрез които освен отдалечен достъп до ERP системата Microsoft Dynamics 365, служителите на МАРКАН ООД работят с Активна директория и имейл клиенти посредством облака. Последният етап по внедряването изисква инсталирането и настройката на решение за бизнес анализи, с помощта на което мениджмънта мигновено идентифицира проблемни области, на база данните, съхранявани в Microsoft Dynamics 365.

С пълния набор от услуги, които Intelligent Systems осигурява, ръководството на МАРКАН ООД вече усеща редица подoбрения в областите, довели до нуждата от внедряване на система за управление на бизнеса. Компанията лесно планира и реализира нови проекти, изчислява бюджети и намалява разходите, свързани както с материалните запаси, така и с нематериалните активи.

„Да предоставим Microsoft Dynamics 365 като облачна услуга бе предизвикателсвто, което посрещнахме с голямо удоволствие. Благодарим на екипа на МАРКАН ООД за доверието, което ни оказа, при реализирането на този пилотен за България проект. Без дейното участие на всички от компанията и особено на пряко ангажираните от тяхна страна  служители, целият процес нямаше да протече толкова гладко.”

Владимир Димитров
Системен интегратор в Intelligent Systems

Ползи

Сред най-осезаемите ползи за МАРКАН ООД могат да бъдат отличени:

 • Подобряване на взаимоотношенията с подизпълнителите и доставчиците и прецизно изпълнение на поетите ангажименти към тях
 • Подобряване на комуникацията, обмена на информация и сътрудничеството между отделните отдели, обекти и служители
 • Автоматизиране на стандартните операции и оптимизиране дейностите в компанията
 • Подпомагане на планирането на текущия и бъдещия капацитет, в контекста на наличния ресурс
 • Бързина на реакция за оползотворяване на нови тенденции и възможности
 • Подобряване на способностите за осигуряване на съответствие с нормативни разпоредби
 • По-висока производителност на служителите и насочване на свободния ресурс към други проекти или дейности от висок приоритет за компанията
 • Поддържане на актуални наличности и определянето на точното им местонахождение в склад и обекти

В допълнение, ръководството открива и многото предимства на облачните технологии:

 • Намалeни разходи свързани с първоначална инвестиция в хардуер, софтуер, помещения и наемане на квалифициран персонал, който да се грижи за тяхната поддръжка
 • Поверяване на грижата за данните и използваните от фирмата системи в ръцете на специалисти
 • Лесно адаптиране на необходимите ИТ ресурси, спрямо пиковете и спадовете в бизнес средата
 • Достъп в реално време до най-актуалните бизнес данни, съобразени с ролята и нуждите на всеки потребител

По-малко от година, след като стартирахме проекта по внедряване, голяма част от очакваните резултати са вече налице. Постижение, немислимо без правилните софтуерни инструменти и точните партньори за това.

Валентин Каназирев

Валентин Каназирев

Управител на МАРКАН ООД

SPORT DEPOT усъвършенства бизнес процесите и обслужването на клиенти с Microsoft Dynamics и LS Retail
Следващо Case study

SPORT DEPOT усъвършенства бизнес процесите и обслужването на клиенти с Microsoft Dynamics и LS Retail